Nejprodávanější produkty

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Výrobci

Slevy

 

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Účelem těchto obchodních podmínek internetového obchodu www.cosmetics4you.cz, je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to dodavatele (prodávajícího) a kupujícího, případně objednatele či spotřebitele.

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodavatel (prodávající):

Dodavatel (prodávající) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Dodavatelem (prodávajícím) a provozovatelem e-shopu www.cosmetics4you.cz je:

Blanka Pavlíčková

K Pískovně 495

251 63 Strančice

IČ: 71418946

Dodavatel (prodávající) není plátcem DPH.

3. Kupující (spotřebitel)

Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Koncový spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

4. Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je v tomto případě smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na straně jedné kupující (spotřebitel) a na straně druhé dodavatel (prodávající). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany dodavatele kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  

5. Objednávka

Kupující (spotřebitel) potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči, nebo odesláním emailu s příslušnými údaji (příjmení a jméno zákazníka, fakturační adresa, popř. dodací adresa je-li odlišná, druh, množství a cena objednaného zboží, cena poštovného) na adresu obchod@cosmetics4you.cz. Objednávku není třeba potvrzovat telefonicky nebo emailem. Na emailovou adresu je kupujícímu zasláno potvrzení jeho objednávky. Potvrzená objednávka je závazná! Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a uvedenými platebními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito dokumenty seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky na webových stránkách internetového obchodu.  

Daňový doklad - faktura bude kupujícímu zaslána před odesláním zboží elektronicky na uvedenou emailovou adresu kupujícího.

6. Storno objednávky

6.1  ze strany kupujícího

Kupující (spotřebitel) může zrušit svoji objednávku do 2 hodin od závazného potvrzení objednávky. Objednávku je možné zrušit odpovědí na potvrzovací e-mail, který obdržíte neprodleně po uskutečnění objednávky. Vždy je nutné uvést text "Ruším objednávku č..." nebo "Storno objednávky č..." Číslo objednávky nezapomeňte uvádět!

Chce-li kupující zrušit objednávku později než do 2 hodin od závazného potvrzení objednávky, zároveň však dříve než byla zaslána informace o předání zásilky dopravci, je nutné toto konzultovat telefonicky či e-mailem s prodávajícím. V případě akceptace storna objednávky ze strany prodávajícího, potvrdí tuto skutečnost prodávající kupujícímu e-mailem. V případě, že zákazník chce takto zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno (zboží, u kterého je uvedeno "skladem u dodavatele", doba dodání na sklad eshopu cca 20 pracovních dní), je stanoven storno poplatek ve výši 25% z prodejní ceny produktu.

6.2  ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající kupujícího kontaktovat emailem nebo telefonicky, kdy se strany dohodnou na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

6.3 Storno objednávky a nepřevzetí zásilky

Pokud se kupující rozhodne od smlouvy ustoupit, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího na email či telefonicky. V případě, že kupující učiní objednávku, ta bude odeslána, ale zásilka nebude převzata, budou kupujícímu zaúčtovány náklady na poštovné, balné a administrativní činnost s odesláním zboží související. V souladu s občanským zákoníkem §544 a §545 bude účtována smluvní pokuta 300,- Kč (poštovné, balné, náklady na komunikaci s dodavatelem, přepravcem či zákazníkem). Pokud kupující náklady neuhradí, předá prodávající pohledávku firmě pro vymáhání pohledávek. Náklady na vymáhání dluhu nese kupující.

7.  Cena zboží

Uvedené ceny v internetovém obchodě jsou konečné.

Pokud z nějakého důvodu nebude prodávající moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené v objednávce, bude o tom kupující informován a požádán o souhlas se změnou ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy o tomto bude kupující informován e-mailem bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

Zvýhodněné ceny některého zboží platí do vyprodání zásob nebo do zrušení akce!

8. Dodací podmínky

Jako dopravce využíváme společnost Zásilkovna s.r.o., PPL CZ, s.r.o. a Českou poštou (zboží je pojištěno). Doba dodání se řídí podmínkami dopravců.

Cena dopravy:

Česká republika:  PPL 95,- Kč, Zásilkovna 55,- Kč, Česká pošta 90,- Kč (objednávka od 1.000,- Kč  ZDARMA)

Slovenská republika ZÁSILKOVNA  110,- Kč (JEN platba předem)

Termíny dodání:

Dostupnost zboží je u každého zboží vyznačena.  Dostupností zboží se rozumí, zda, popř kdy bude zboží dostupné v obchodě.

 9.  Platební podmínky

 Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

Dobírka -  45,- Kč, platba při převzetí zboží od dopravce, dobírka je možná jen v rámci České Republiky

Bankovní převod - 0,- Kč. Zboží bude odesláno až po připsání částky na náš účet. Při možnosti platby předem na účet provede kupující platbu tak, aby částka byla připsána na účet prodávajícího nejpozději do 10 dnů od obdržení  výzvy k provedení platby. Pokud nebude platba připsána do 10 dnů od obdržení výzvy, má prodávající právo objednávku zrušit.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s §53 odst.7 Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoliv podnikatel). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno učinit následující:

  • Projevit svou vůli odstoupení od kupní smlouvy písemně a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: Vaše jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu, na který bude prodávající uhrazenou částku za zboží vracet.
  • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží).
  • Zboží musí být uzavřené, nepoškozené a kompletní, bez známek opotřebení.
  • Zboží zašlete na naši KORESPONDENČNÍ adresu (doporučeně) – v žádném případě ne na dobírku!

 

Po doručení vraceného zboží  obdrží kupující své finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu nebo se tak nestane nejpozději do 14. dne od převzetí zboží nebo je zboží poškozené či neúplné, je odstoupení od smlouvy neplatné.
V případě platného odstoupení od smlouvy za současně vraceného poškozeného zboží může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu jeho poškození, za které odpovídá kupující (spotřebitel). Tím není dotčeno právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.

11. Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem.

Záruční doba začíná běžet dnem od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruka nová. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či nešetrným zacházením.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

 Pro uplatnění reklamace bude kupující informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Zboží kupující zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího.  Do zásilky přiložte fakturu (stačí kopie), kterou jste obdrželi při koupi, popř. bude-li kupující požádán i potvrzení o zaplacení dobírky od dopravce (toto potvrzení si u dopravce vyžádejte, nemusí Vám být vydáno automaticky), a uveďte důvod reklamace.

Lhůta na vyřízení reklamace dána zákonem je 30 dnů. Tuto lhůtu možno po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

12. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji kupujícího nakládá prodávající v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon apod.) po dobu neurčitou nebo až do písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a budou použity pro vyřízení objednávky, popř. reklamací či vrácení zboží. Nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících dopravu zboží.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11.4.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.